↑ Terug naar Archief

Archief Nieuws

1 APRIL: INFOMARKT/STADSCAFÉ BURGERINITIATIEVEN VOOR NIEUWE RAAD

Alle burgerinitiatieven worden bij deze uitgenodigd om zich, ieder op hun eigen wijze, te presenteren tijdens een infomarkt/stadscafé op dinsdag 1 april. Alle nieuwgekozen raadsleden worden hier ook voor uitgenodigd. Tevens laat Burgerinitiatief ‘Het Nieuwe Samenwerken’ op deze avond ook zien wat er de afgelopen 1,5 jaar bereikt is op het gebied van een betere samenwerking tussen de stad en het stadsbestuur. Maar ook: welke ideeën zijn blijven liggen en kunnen de komende vier jaar worden uitgewerkt. Op de infomarkt kunnen belangstellenden die ideeën oppakken en natuurlijk ook zelf met ideeën komen. Burgerinitiatieven die mee willen doen kunnen zich – liefst z.s.m. – aanmelden via het e-mailadres hetnieuwesamenwerken@gmail.com. De bijeenkomst vindt plaats in de Observant, Stadshuisplein 7 en begint om 19.00 uur.
===============================

‘HET NIEUWE SAMENWERKEN’ PRESENTEERT OVERDRACHTSDOSSIER

Op vrijdag 7 maart heeft Burgerinitiatief ‘Het Nieuwe Samenwerken’ het overdrachtdossier voor het nieuw te vormen stadsbestuur na de verkiezingen van 19 maart gepresenteerd. Dit dossier werd overhandigd aan burgemeester Lucas Bolsius en mevrouw Simone Kennedy, vicevoorzitter van de gemeenteraad. Beiden kregen het verzoek dit document in te brengen in de onderhandelingen voor het nieuwe college. Voor de politieke partijen die over een nieuw college onderhandelen staat in het dossier een belangrijke boodschap: timmer een coalitieakkoord niet tot in alle details dicht, maar beperk dat tot procesafspraken. College en raad maken afspraken over punten die de komende vier jaar worden aangepakt en vervolgens wordt in gesprek met betrokken bewoners daar nadere invulling aan gegeven: laat burgers meedenken over oplossingen.
HNS 7 MRT 2014Op foto vlnr: Joost van Alkemade namens ‘Het Nieuwe Samenwerken’, burgemeester Lucas Bolsius en de vicevoorzitter van de gemeenteraad Simone Kennedy. (Foto: Gerard Chel)
============================

KERNGROEP ELISABETH GROEN DRAAGT HET STOKJE OVER

De Kerngroep Elisabeth Groen, die vorig jaar een inrichting- en beheerplan heeft gemaakt voor het gebied van het voormalige Elisabethziekenhuis, heeft vorige week het stokje – in de vorm van een boomtak – overgedragen aan de op te richten Stichting Elisabeth Groen. Deze stichting, waarvan het bestuur geheel uit wijkbewoners bestaat, wordt verantwoordelijk voor de uiteindelijke inrichting en het beheer van het park dat op deze plek wordt aangelegd. De Stichting sluit daarvoor een samenwerkingsovereenkomst af met de gemeente. Op woensdag 9 april organiseert de stichting in De Nieuwe Erven een bijeenkomst voor de wijk. Aanvang 20.00 uur. Voor diverse werkgroepen is de stichting nog op zoek naar vrijwilligers. Info: st.elisabethgroen@gmail.com.
VOORLOPIG BESTUUR STICHTING ELISABETH GROENOp de foto: vlnr wethouder Pim van den Berg met de voorlopige bestuursleden van de Stichting Elisabeth Groen Wally van der Klift, Margriet van der Heijden, Paul Struijk, Wil Voorn en Hans Seinen. (Foto: Gerard Chel)
============================

VRIJWILLIGERSVERZEKERING VOOR BURGERINITIATIEVEN

Mede op initiatief van ‘Het Nieuwe Samenwerken’ hebben Ravelijn en de gemeente voor alle vrijwilligers in de stad een algemene vrijwilligersverzekering afgesloten. Voor bewoners- en burgerinitiatieven is dit van groot belang omdat zij meestal geen rechtspersoon – als een vereniging of stichting – zijn. Sinds januari 2014 zijn alle vrijwilligersorganisaties en alle vrijwilligers in Amersfoort automatisch verzekerd tegen risico’s van aansprakelijkheid en ongevallen. Registratie en aanmelding is niet meer nodig. Klik hier voor meer informatie of ga naar Ravelijn
===============================

HNS (WEER) IN RAPPORT OVER BURGERINITIATIEVEN

Nadat eerder al de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) in een rapport uitgebreid aandacht schonk aan ‘Het Nieuwe Samenwerken’, verscheen er onlangs weer een waarin het Amersfoortse initiatief ruim aan bod kwam. In het kader van haar stage bij Kuiper Compagnons heeft Katie Dijk, als onderdeel van haar Masterprogramma Ruimtelijke Planning aan de Wageningen Universiteit, een rapport over burgerintiatieven opgesteld. Het rapport, getiteld ‘Burgerinitiatieven, een onderzoek naar maatschappelijke burgerinitiatieven in de ruimtelijke planning’, gaat ook in op de Amersfoortse pilot van Het Nieuwe Samenwerken: Samenwerking Elisabeth Groen.Eén van haar conclusies is: “Al met al kan worden geconcludeerd dat er zeker mogelijkheden liggen voor commerciële adviesbureaus om bij te dragen aan burgerinitiatieven.” Het rapport is zeer lezenswaardig, omdat het ook een inkijk geeft in hoe de verschillende groene burgerinitiatieven tot stand komen en functioneren. Namens Het Nieuwe Samenwerken zijn Gerard Chel en Peter de Langen geïnterviewd. Het rapport is hier te zien.

Speeddaten met lijsttrekkers op dinsdag 11 maart

In het kader van de verkiezingen voor de gemeenteraad organiseren wij, in samenwerking met het Stadscafé, op dinsdag 11 maart een speeddate dialoog met de lijsttrekkers. Locatie: de Observant, aanvang, 19.30 uur. Nadere informatie volgt.

Bijeenkomst over één website voor bewonersinitiatieven gekoppeld aan amersfoort.nl

Het BewonersWeb en Het Nieuwe Samenwerken nodigen bewoners- en burgerorganisaties graag uit voor een belangrijke bijeenkomst over het opzetten van een gemeenschappelijke bewonerswebsite. Een site, rechtstreeks gelinked aan de officiële website van de gemeente Amersfoort, voor alle bewoners- en burgerinitiatieven in de stad. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 5 februari vanaf 19.30 uur in het gebouw ‘De Witte Vlinder’ van Kruiskamp Onderneemt aan de Van Galenstraat 30. In verband met de organisatie van de avond stellen wij het op prijs vantevoren te horen of je wel of niet komt. Zegt het voort, zegt het voort!
Aanmelden graag via hetnieuwesamenwerken@gmail.com.
Noteer ook de datum voor de volgende burgerborrel: woensdag 14 mei, 19.30 uur, locatie wordt nog bekend gemaakt.

Tweede Stadscafé en eerste Stadsexpeditie meer dan geslaagd

Ook het tweede Stadscafé, op dinsdag 21 januari dat over evenementen ging, was druk bezocht. Aan de hand van stellingen werd volop gediscussierd. Voor een verslag zie Buurbook . Op initiatief van ‘Het Nieuwe Samenwerken’ werd op zaterdag 25 januari een ‘Stadsexpeditie’ georganiseerd voor aanstaande raadsleden. Met medewerking van onder meer de griffie en diverse wijkorganisaties werd een rondje door de stad gemaakt. Liefst 19 kandidaats-raadsleden deden mee. Voor een verslag klik hier.

Eerste ‘BurgerBorrel’ meer dan geslaagd

‘Geweldig, tot de volgende keer.’ ‘Prima initiatief’. ‘Hartstikke leuk’. Dit zijn enkele van de vele positieve reacties die veel deelnemers aan de eerste ‘BurgerBorrel’ op woensdag 6 november in de Verkeerstuin achterlieten. En zij hebben natuurlijk gelijk: het wás een geslaagde avond met een fantastische opkomst, een heerlijk ontspannen sfeer en zeer informatief. Er zijn nieuwe initiatieven belicht, er zijn verbindingen gelegd, adressen uitgewisseld, er zijn afspraken gemaakt.

Dit succes komt omdat iedereen, van podiumklimmers tot drankjesdrinkers en alles daar tussenin, enthousiast meedeed. Het was echt ‘ons’ feestje. De organisatoren willen dan ook alle bezoekers hartelijk bedanken voor hun aanwezigheid, presentatie en inbreng. En niet te vergeten: de inleg in het varkentje. Op iets minder dan 2 euro na konden daaruit alle onkosten – nog geen 100 euro – worden betaald.

De volgende ‘BurgerBorrel’ is op woensdag 14 mei, 19.30 uur, locatie wordt nog bekend gemaakt.

++++++++++++++++++++++

 

Bewonersinitiatieven praten over gemeenschappelijke website

De gemeente Amersfoort gaat nog dit jaar van start met een portaal, die ook toegang biedt tot een website voor alle bewoners- en burgerinitiatieven. Op woensdag 11 december (19.30 uur BurgerBalie) vindt daar een eerste gesprek over plaats. Uitgenodigd zijn in eerste instantie diegenen die aanwezig waren op de BurgerBorrel – omdat daar de mailadressen van bekend zijn. Op de 11e wordt ook bekeken hoe dit initiatief in een breder verband kan worden besproken. Iedereen is welkom, dus zegt het voort. Wel graag vantevoren melden via burgerbalie@gmail.com.

ELKE 3E DINSDAG STADSCAFÉ, TE BEGINNEN OP 19 NOVEMBER

Amersfoort krijgt een maandelijks stadscafé, waar inwoners, raadsleden en bestuurders met elkaar in gesprek gaan over actuele onderwerpen. Het eerste stadscafé is op dinsdag 19 november. Locatie is de Observant, Stadhuisplein 7, inloop vanaf 20.00 uur, start om 20.30 uur. Noteer deze datum in uw agenda.

Het is de bedoeling om elke 3e dinsdag van de maand een stadscafé te organiseren. Onderwerpen daarvoor kunnen door iedereen worden aangedragen.

Het volgende stadscafé is op dinsdag 21 januari.

(Het eerste Stadscafé wordt voorbereid door Simone Kennedy (raadslid), Will van der Vlies (raadsgriffier) en vier inwoners: Gerard Chel, Ben Nitrauw, Kees Quaadgras en Norbert van Zwetselaar).

+++++++++++++++++++++++++

Raad akkoord met bewonersplan Elisabethlocatie

De gemeenteraad is op 17 december bijna unaniem – alleen het CDA stemde tegen – akkoord gegaan met het definitieve bestemmings- en herinrichtingsplan voor het Elisabethterrein. In mei kreeg een kerngroep, bestaande uit negen inwoners en twee ambtenaren, de opdracht van het college om een inrichting- en beheerplan te maken voor de Elisabethlocatie. Het was voor het eerst dat inwoners van Amersfoort op dergelijke wijze bij een herinrichtingsplan werden betrokken. Eerder al besloot het college het gebied groen in te richten als straks het ziekenhuis is verhuisd naar de Maatweg. Buiten de kerngroep hebben tientallen bewoners in verschillende bijeenkomsten en werkgroepen meegewerkt aan het ontwerp voor het terrein. Afgelopen september werd het ontwerp gepresenteerd en werd het bestemmingsplan ter visie gelegd. Hiertegen werd één zienswijze ingediend: de Fietsersbond wil graag een fietspad door het park. Deze zienswijze is, met redenen omkleed, niet overgenomen.
Inmiddels zijn de bomen op het terrein geïnventariseerd en is nagegaan welke daarvan behouden kunnen blijven, overeenkomstig de wens van wijkbewoners om zoveel mogelijk groen te behouden. Er worden 550 nieuwe bomen geplant, 260 bestaande bomen blijven staan. Er worden circa 106 bomen gekapt: 25 in verband met de sloop van het ziekenhuis, 16 omdat ze niet inpasbaar zijn in het nieuwe plan of niet verplant kunnen worden en circa 65 bomen zijn van slechte of matige kwaliteit en zijn bovendien niet in te passen in de nieuwe plannen. Door aan de sloop aanvullende voorwaarden op te leggen kunnen 7 extra bomen worden behouden, die aanvankelijk bij de sloop nog als ‘waarschijnlijk niet te behouden bomen’ waren gekwalificeerd.
Alle informatie over het plan is terug te vinden op Buurbook.

=========

‘BURGERBORREL’ OP 6 NOVEMBER

Amersfoorters die betrokken zijn bij bewoners- en burgerinitiatieven kunnen met elkaar kennis maken tijdens de eerste ‘burgerborrel’ op woensdag 6 november. Vanaf 19.30 uur staan drankjes en nootjes klaar in de Verkeerstuin op de Wagenwerkplaats aan de Soesterweg 312. Graag vantevoren aanmelden via burgerbalie@gmail.com.

(De ‘burgerborrel’ is een initiatief van Fabian Brökelmann, Jacqueline van der Laan, Jeroen Fikkers , Nicole Estejé, Gerard Chel, Cornelis de Maijer en Freek Liebrand).

COLLEGE AKKOORD MET GROEN ELISABETH; OOK RAAD OVERWEGEND POSITIEF

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 september ingestemd met het door bewoners gemaakte schetsontwerp voor een groen Elisabethterrein. Het plan wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad die daar naar verwachting voor het eind van dit jaar een besluit over neemt. Eerder dit jaar besloot het college dat het gebied langs de Heiligenbergerweg, dat vrijkomt door de sloop van het ziekenhuis, een groenbestemming krijgt. Het college besloot vervolgens tot een noviteit: het maken van een ontwerp werd overgedragen aan wijkbewoners en andere betrokken Amersfoorters. “Wij willen het vanaf dag één samen doen met de stad”, aldus verantwoordelijk wethouder Pim van den Berg indertijd. Hij kwam daarmee tegemoet aan de wens van burgerinitiatief Het Nieuwe Samenwerken om inwoners meer te betrekken bij het maken van plannen voor de stad.
Een kerngroep, bestaande uit negen inwoners en twee ambtenaren, en drie werkgroepen waarin nog eens 30 Amersfoorters en enkele ambtenaren actief waren, heeft in drie maanden tijd kans gezien een ontwerpschets te maken. Tientallen inwoners droegen ideeën aan. Ook op 3 september werd het plan aan de gemeenteraad gepresenteerd. Vrijwel alle fracties reageerden overwegend positief. Er was veel waardering voor deze nieuwe vorm van burgerinbreng. Kijk voor meer informatie op: buurbook
‘Amersfoort Gezien’ (Rob Lampe) heeft een videoverslag gemaakt van de bespreking met de gemeenteraad op dinsdag 3 september. Klik op deze link voor dat verslag.

======================================================================================================================
____________________________________________________________________________________________

LIA BOUMA HEEFT PLAATS INGENOMEN VAN ROELIE NORP

Eén van de initiatiefnemers van het Burgerinitiatief, Roelie Norp, heeft om persoonlijke redenen afscheid moeten nemen. Zij heeft helaas diverse activiteiten moeten afstoten ook om zo meer aandacht te kunnen schenken aan de Vrienden van het Waterwingebied, waar zij eveneens zeer nauw bij betrokken is. Met een passend geschenkje hebben wij Roelie bedankt voor haar inzet.

Gelukkig voor ons hebben wij Lia Bouma bereid gevonden Roelie’s plek in te nemen. Lia (foto links) is onder meer actief voor het Platform Amersfoort Duurzaam.


_____________________________________________________________________________________

EERSTE VERGADERING VAN DE HOED IS EEN FEIT

Op dinsdag 18 december kreeg de conferentie over Het Nieuwe Samenwerken (HNS) van 14 september een concreet vervolg toen de HOED – zeg maar de paraplu waaronder initiatieven mbt Het Nieuwe Samenwerken vallen – voor het eerst bij elkaar kwam. De naam HOED komt van ons verslag van de conferentie dat wij ‘Van de Hoed en de Rand’ hebben genoemd. Onder voorzitterschap van burgemeester Lucas Bolsius werd stilgestaan bij het belang van ons initiatief en dat van anderen in de stad. Duidelijk werd dat de gemeente inziet dat haar rol verandert en dat die van de inwoners groter wordt.

In de HOED werd onder meer opgemerkt dat ‘HNS ook een vliegwiel is voor andere veranderbewegingen die zich in en buiten de stad en het stadhuis afspelen’. En: ‘Het is noodzakelijk om meer draagvlak voor besluitvorming te krijgen. De burger kan en wil meer meesturen.’ Citaten die ons uit het hart zijn gegrepen. Op donderdag 31 januari staat een tweede bijeenkomst van de HOED gepland waar, gebaseerd op de uitkomst van de conferentie van 14 september, concrete zaken worden benoemd die daadwerkelijk worden opgepakt.

Op de foto: Staand vlnr Ted Kuiper (hoofd communicatie gemeente), Lucas Bolsius (burgemeester), Will van der Vlies (nieuwe raadsgriffier), Theo Stubbé & Carla Hartog (Het Nieuwe Samenwerken), Menno Tiggelaar (wethouder) en Lia Bouma (Het Nieuwe Samenwerken). Zittend vlnr Marianne van Omme (vertrekkend raadsgriffier), Han Bekkers (gemeentesecretaris), Bertien Houwing (raadslid D66), Gerard Chel & Peter de Langen (Het Nieuwe Samenwerken), Raphaël Smit (raadslid GVV) en Aline Verhoef (griffie).
(Foto: Saskia Berdenis van Berlekom)

______________________________________________________________________________________

 

Burgemeester Lucas Bolsius (li) ontvangt uit handen van Theo Stubbé het eindverslag van de conferentie ‘Van de hoed en de rand’. (Foto Gerard Chel)

VERSLAG RONDETAFELCONFERENTIE VAN VRIJDAG 14 SEPTEMBER AANGEBODEN AAN RAAD EN COLLEGE

Op dinsdagavond 9 oktober is het eindverslag van de rondetafelconferentie over Het Nieuwe Samenwerken aangeboden aan de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en het ambtelijk apparaat. Het eindverslag, inclusief concrete vervolgvoorstellen, is getiteld ‘Van de hoed en de rand’. Namens de raad nam vicevoorzitter mevrouw Simone Kennedy het in ontvangst, namens het college burgemeester Lucas Bolsius en namens de ambtenaren gemeentesecretaris Han Bekkers. U vindt het verslag onder het kopje Conferentie, of door hier te klikken.

Op de conferentie werden inleidingen verzorgd door mevrouw dr. ir. Annemarth Idenburg (wetenschappelijk medewerker bij de WRR) en de heer dr. Alex Brenninkmeijer (Nationale Ombudsman). Bijna 120 Amersfoorters namen actief deel aan de discussies. Aan het einde van de conferentie werd onder meer afgesproken dat het Burgerinitiatief zowel met het college als met de gemeenteraad overlegt over concrete vervolgstappen.

Bedoeling is dat enkele breed samengestelde werkgroepen, bij voorkeur onder voorzitterschap van een betrokken burger, actuele problemen in de communicatie, inclusief participatie en inspraak, tussen stadsbestuur en stad blootlegt en oplossingen voorstelt.

Simone Kennedy bekijkt het conferentieverslag ‘Van de hoed en de rand’ (Foto Gerard Chel)

 

Voor een verslag in woord en beeld van 14 september

ga naar de pagina conferentie


 

DE CONFERENTIE WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT

DOOR HU AMERSFOORT