↑ Terug naar Archief

Archief Persberichten

===============
Persbericht gemeente: Stadsoorkonde voor ambassadeurs HNS (april 2014)
================
PERSBERICHT OVER DE INITIATIEVENMARKT(maart 2014)
================
PERSBERICHT MAART 2014: GEMEENTE MOET DURVEN LOSLATEN(maart 2014)
================
PERSBERICHT SPEEDDATEN MET LIJSTTREKKERS(februari 2014)

==============

PERSBERICHT Amersfoort, 20 oktober 2013

Elke 3e dinsdag van de maand, te beginnen op 19 november

Bewoners en raadsleden met elkaar in gesprek in Stadscafé

AMERSFOORT – Amersfoort krijgt een maandelijks Stadscafé, waar inwoners, raadsleden en bestuurders met elkaar in gesprek gaan over actuele onderwerpen. Het eerste Stadscafé is op dinsdagavond 19 november in de Observant. De eerste consumptie is gratis. Burgemeester Lucas Bolsius verricht de aftrap. Het Stadscafé begint om 20.00 uur.

Bedoeling van het Stadscafé is om inwoners en stadsbestuurders dichter bij elkaar te brengen. Dat Amersfoorters, organisaties, verenigingen, instellingen en bedrijfsleven een permanent podium krijgen om in gesprek te gaan met raadsleden, bestuurders en met elkaar. Om ook op deze manier invloed uit te kunnen oefenen op ontwikkelingen in de stad. Volgens de initiatiefnemers bestaat er in Amersfoort grote behoefte aan zo’n platform en is het een van de manieren om de kloof tussen inwoners en de politiek te verkleinen. Het Stadscafé wordt vanaf 19 november elke 3e dinsdag van de maand gehouden, met uitzondering van december, juli en augustus, en heeft in principe de Observant als vaste locatie. Want het café kan ook in een wijk worden georganiseerd als daar een actueel onderwerp speelt.

Het Stadscafé is er voor iedereen, onderwerpen kunnen door iedereen worden aangedragen, er is ruimte voor actuele vragen en er staat een ‘keikist’ waarop per café maximaal drie personen hun verhaal kwijt kunnen. De gang van zaken in het café wordt zo min mogelijk van tevoren vastgelegd, Soms wordt de agenda bepaald door de actualiteit, bij voorbeeld wanneer de gemeenteraad over een onderwerp een besluit moet nemen, een andere keer staat een thema centraal waarvoor ook sprekers kunnen worden uitgenodigd. Weer een andere keer kan het gaan om het peilen van een mening. En, zoals gezegd, ook ‘de stad’ kan onderwerpen aandragen.

Een gespreksleider ziet erop toe dat de debatten enigszins ordentelijk verlopen, voorkomt dat iemand te lang aan het woord is en stelt kritische vragen aan raadsleden, bestuurders en inwoners. Bedoeling is dat er een poule van gespreksleiders komt, zodat niet elk Stadscafé telkens door dezelfde gespreksleider en op dezelfde manier geleid wordt. Locatie van het maandelijkse Stadscafé is in principe de Observant, Stadhuisplein 7, inloop steeds vanaf 20.00 uur, begin om 20.30 uur. Het gaat voorlopig om een experiment van een jaar, waarna bekeken wordt of het werkt. Het eerstvolgende stadscafé na 19 november is op dinsdag 21 januari.

Voor informatie en reacties: griffie@amersfoort.nl.

(Het eerste Stadscafé wordt voorbereid door Simone Kennedy (raadslid), Will van der Vlies (raadsgriffier) en vier inwoners: Gerard Chel, Ben Nitrauw, Kees Quaadgras en Norbert van Zwetselaar.).

PERSBERICHTEN

* PERSBERICHT JANUARI 2013:

Dialoog met gemeenteraad over thema’s als : ‘Durf zaken aan de stad zelf over te laten’

DE RONDE OVER ‘HET NIEUWE SAMENWERKEN’

AMERSFOORT _ De gemeenteraad en Burgerinitiatief ‘Het Nieuwe Samenwerken’ gaan volgende week met elkaar in gesprek over andere vormen van samenwerken tussen de stad en het stadhuis. De raad heeft het Burgerinitiatief uitgenodigd voor ‘De Ronde’ van dinsdag 22 januari. De dialoog vindt plaats in de raadszaal en begint om 19.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Het is een openbaar gesprek en als het aan het Burgerinitiatief ligt, is er ook een actieve rol weggelegd voor de publieke tribune. ,,Wij zijn niet het nieuwe samenwerken, wij beschouwen ons als ambassadeurs en wegverbreders. De stad zelf moet het doen’’, aldus Gerard Chel, een van de initiatiefnemers. ,,Het is heel erg kort dag, toch hopen wij dat veel inwoners volgende week dinsdag naar De Ronde komen. In overleg met de raad zoeken we nu naar een vorm waarbij, anders dan bij normale De Rondes, het publiek ook mee mag praten. Wij willen interactie, een dialoog.’’

Het is voor het eerst dat het Burgerinitiatief met de raad over het nieuwe samenwerken in gesprek gaat na de succesvol verlopen rondetafelconferentie in september vorig jaar. ,,Wij willen bij de raad bepleiten dat ze met andere ogen naar de stad moet kijken. Een van de thema’s zal zijn: Durf zaken aan de stad zelf over te laten. Amersfoorters willen graag veel dingen zelf oppakken, biedt hen daarvoor de ruimte.’’

Eerder al sprak het Burgerinitiatief met het college van burgemeester en wethouders en eind december werd de HOED, een soort paraplu voor initiatieven rond het nieuwe samenwerken, opgericht. ,,De gemeente erkent dat haar rol kleiner wordt en die van de inwoners groter. Dit uitgangspunt moeten we proberen de komende weken om te zetten in concrete stappen naar echte verandering.’’

—————————————————————————————————————————————————————————————————————
* PERSBERICHT SEPTEMBER 2012:

ONVERWACHT GROTE BELANGSTELLING VOOR HET BURGERINITIATIEF

KLEINE HONDERD AMERSFOORTERS
PRATEN OVER NIEUWE SAMENWERKEN

AMERSFOORT – Bijna honderd Amersfoorters spraken op 14 september over Het Nieuwe Samenwerken. Op zo’n groot aantal deelnemers had het Burgerinitiatief niet gerekend. ,,Wij waren al blij met vijftig aanmeldingen”, aldus één van de initiatiefnemers, ,,dat het er bijna twee keer zo veel worden, heeft ons overvallen. Maar het betekent wel dat het onderwerp erg leeft in de stad.”

Het Burgerinitiatief organiseerde op 14 september een rondetafelconferentie waar onder meer de Nationale Ombudsman en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid inleidingen verzorgen. Onder leiding van dagvoorzitter Guido de Wijs praten vele lokale instellingen en maatschappelijke organisaties met elkaar over dat nieuwe samenwerken. Met name wordt gekeken naar een andere vorm van samenwerken tussen de bewoners van de stad en het stadsbestuur. ,,Niet alleen in de stad, maar gelukkig ook op het stadhuis heerst de opvatting dat er iets moet veranderen. Dat we het met z’n allen samen moeten doen, dat de overheid meer vertrouwen moet krijgen in de burger en dat de politiek meer aan die burger moet durven overlaten.”

De vijf initiatiefnemers van het Burgerinitiatief zijn blij met de enorme belangstelling voor de conferentie al heeft hen dat wel in problemen gebracht. ,,We hebben inderdaad alle zeilen moeten bijzetten om deze onverwacht grote toeloop in goede banen te kunnen leiden. Daar zijn we in geslaagd, in plaats van vijf werkgroepsessies houden we er nu tien, om maar iets te noemen. Gelukkig werkt de Hogeschool Amersfoort enorm mee, ze sponsoren bij voorbeeld de vergaderzalen, en dat maakt het voor ons weer een stuk makkelijker.”

Niettemin zijn de organisatoren teleurgesteld dat de animo voor de conferentie onder de gemeenteraadsleden niet bijster groot is. ,,Tot op heden hebben zich helaas slechts 8 raadsleden gemeld, vier fracties hebben zelfs helemaal nog niets van zich laten horen. Dat is jammer, want een van de aanleidingen achter het Nieuwe Samenwerken is nu juist de onzichtbaarheid van de gemeenteraad te doorbreken. Wat dat betreft bewijst de conferentie helaas nu hoe hard dat nodig is. Maar we hebben nog 1,5 week te gaan en wij gaan ervan uit dat de raad inziet dat het belangrijk is op 14 september aanwezig te zijn. Het college van burgemeester en wethouders komt in ieder geval gelukkig wel met een delegatie.”
(Info: www.hetnieuwesamenwerken.net)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————
* PERSBERICHT AUGUSTUS 2012:

GUIDO DE WIJS LEIDT
CONFERENTIE HET
NIEUWE SAMENWERKEN

AMERSFOORT – Theaterdocent, cabaretier, columnist én opsteller van het Groot Amersfoorts Dictee, Guido de Wijs, leidt de rondetafelconferentie die Burgerinitiatief Het Nieuwe Samenwerken op vrijdagmiddag 14 september organiseert. Guido de Wijs treedt die middag op als dagvoorzitter. De conferentie wordt mede mogelijk gemaakt door HU Amersfoort die de zaalruimte sponsort. Ook de WRR en de Nationale Ombudsman werken aan de bijeenkomst mee.
De rondetafelconferentie gaat over een nieuwe vorm van samenwerken tussen de gemeente – college, raad en ambtenaren – en de stad. Het streven is te komen tot concrete voorstellen om die samenwerking anders vorm te geven. Inmiddels hebben zich ruim 40 deelnemers, die diverse lokale organisaties en instellingen vertegenwoordigen, aangemeld.
Guido de Wijs, oud-tvpresentator, is in Amersfoort onder meer ook bekend van het millenniumproject ‘La Mama’ en het feestlied ‘Amersfoort 750 jaar’. Het Burgerinitiatief is blij met De Wijs’ bijdrage. ,,Guido is al jarenlang zeer betrokken bij Amersfoort, hij weet wat er speelt en kan dat prima verwoorden. Ook met een knipoog als dat moet en dat is precies wat we willen.”
De conferentie is vanwege de kosten – de initiatiefnemers bekostigen alles zelf – alleen op uitnodiging bij te wonen. Voor informatie zie www.hetnieuwesamenwerken.net.

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

* PERSBERICHT JULI 2012:

Burgerinitiatief ‘Het Nieuwe Samenwerken’

NATIONALE OMBUDSMAN NAAR AMERSFOORT

AMERSFOORT ‐ De Nationale Ombudsman, dr. Alex Brenninkmeijer komt na de zomer naar Amersfoort. Op uitnodiging van het Burgerinitiatief ‘Het

Nieuwe Samenwerken’ verzorgt de heer Brenninkmeijer een inleiding op een rondetafelconferentie die in september wordt georganiseerd. Eerder al

had de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, medewerking aan de conferentie toegezegd.

De Amersfoortse initiatiefnemers ervaren de steun van WRR en de Ombudsman als een enorme stimulans. ,,Wij willen dat de relatie tussen de

stad en de bestuurders anders wordt vorm gegeven, dat het bestuur de bewoners veel meer vertrouwt en dat sluit naadloos aan op aanbevelingen

van de WRR en Nationale Ombudsman”, aldus Gerard Chel, een van de mensen achter het initiatief. ,,Dat de heer Brenninkmeijer en mevrouw

Idenburg van de WRR hieraan mee willen werken, geeft aan hoe belangrijk zij dit vinden. En dat ons initiatief geen zeepbel is.”

Mevrouw dr. ir. Annemarth Idenburg was bij de WRR als projectcoördinator betrokken bij de totstandkoming van het WRR‐rapport

‘Vertrouwen in Burgers’. Dr. Alex Brenninkmeijer, oud‐hoogleraar staats‐ en bestuursrecht, is sinds 2005 Nationale Ombudsman. Op persoonlijke

titel schreef hij o.a. ‘Meer oog voor het menselijk aspect’. In 2009 publiceerde De Nationale Ombudsman het rapport ‘We gooien het de

inspraak in’. Sinds deze week heeft het website:www.hetnieuwesaover het Burgerinitiatief.