↑ Terug naar Aanleiding

Praatstuk

Praatstuk van februari 2012

Ommezwaai

Een aantal inwoners van Amersfoort brainstormt al enige tijd over nieuwe vormen van samenwerken. Doel is een ommezwaai teweeg brengen in de wijze waarop het bestuur van de gemeente, in casu de gemeenteraad, tot besluitvorming komt. Daaruit is het Burgerinitiatief ‘Het Nieuwe Samenwerken’ tot stand gekomen, waarin burgerorganisaties, bedrijfsleven, culturele instellingen en andere maatschappelijke organisaties elkaar gevonden hebben.

Besluitnemer

Ons valt op dat met name de gemeenteraad zich beperkt tot  haar traditionele rol als besluitnemer. Pas aan het einde van het traject komt de raad in beeld. Het Burgerinitiatief vindt, zonder uiteraard deze rol ter discussie te willen stellen, dat het lokale bestuur – raad en ambtelijk apparaat – de stad niet alleen vanaf afstand moet besturen. Dat de raad Niet alleen zichtbaar wordt aan het einde van het traject wanneer een besluit moet worden genomen. De raad moet eerder ‘meedoen’, in een vroegtijdig stadium, zodat visies worden uitgewisseld, kennis wordt opgebouwd.

Netwerken

Het Nieuwe Samenwerken trekt de lokale verhoudingen naar een bredere dimensie: het netwerk. Of nog beter: diverse netwerken. De samenleving verandert en de diverse actoren in de stad zoeken elkaar steeds vaker op. Er ontstaan nieuwe vormen van netwerken, zowel digitaal als in levende lijve. In deze netwerken moet ook het gemeentelijk bestuur een (pro)actieve rol vervullen. Door deel te nemen aan netwerken, samenwerkingen, nieuwe initiatieven, projecten en participatietrajecten, ervaren raadsleden en ambtenaren zelf hoe de vork aan de steel zit, waaraan een wijk behoefte heeft, wat voor het bedrijfsleven relevante zaken zijn, wat het culturele klimaat kan verbeteren enzovoorts. Bewoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en belangenorganisaties hebben veel kennis van zaken en kennen de problemen. Door deze energie te gebruiken krijgt de stad prachtige ideeën die gedragen worden door de bevolking. Burgerparticipatie in optima forma.

Flexibele politiek

Het Nieuwe Samenwerken vraagt wel om een meer flexibele politiek, in plaats van ideologische uitgangspunten, verankerd in partijprogramma’s en coalitieakkoorden. Het Nieuwe Samenwerken vraagt ook om transparantie. Dat bij voorbeeld de raad als besluitnemer inzichtelijk maakt waarom een besluit is genomen om daarmee draagvlak en begrip in de stad te creëren. Maatschappelijke argumenten overtuigen beter dan politieke.

Naast elkaar

Het Burgerinitiatief Het Nieuwe Samenwerken roept de gemeente – college, gemeenteraad en het ambtelijk apparaat – op samen gebruik te maken van de positieve energie die wij in de stad ervaren. Wij vragen van het bestuur zich aan te sluiten bij dit Burgerinitiatief. Om samen, als gelijkwaardige partners en in harmonie, naast elkaar in plaats van tegenover elkaar, te werken aan de toekomst van onze stad.

Rondetafelconferentie

Wij willen een rondetafelconferentie organiseren waar maatschappelijke organisaties, samen met het bestuur van de stad, aan dit Burgerinitiatief een concrete invulling moeten geven. Niet om vrijblijvend  van gedachten te wisselen, maar om praktische afspraken te maken over de realisering van Het  Nieuwe Samenwerken.

Dit alles onder het nieuwe motto: Amersfoort, kei van een uitdaging.


Amersfoort,  februari 2012,

De initiatiefnemers Gerard Chel, Carla Hartog, Peter de Langen, Roelie Norp, Theo Stubbé